1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Herakles ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Virallinen nimilyhenne on Herakles.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja ylläpitää eri voimailulajeja, erityisesti painonnostoa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia, kilpailuja, virkistystapahtumia ja muita vastaavia tilaisuuksia. Yhdistys voi lisäksi järjestää toimintansa rahoittamiseksi myyjäisiä, arpajaisia ja muuta myyntitoimintaa.

 

Yhdistys voi omistaa ja vuokrata kiinteistöjä tai tiloja tarkoitustaan varten.

 

Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Painonnostoliitto SPNL ry:hyn (Lajiliitto) ja sellaisiin liikunta- tai muihin järjestöihin, joiden toiminta tukee yhdistyksen tarkoitusta(Muut järjestöt).

 

3. Jäsenet

 

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.  

 

Hallitus voi päättää hyväksyä yhdistykseen kunniajäseneksi sellaisen henkilön, joka on toiminut seuran hyväksi erityisen ansiokkaasti.

 

Hallitus päättää jäsenten hyväksymisestä ja hyväksymistavasta.

 

Sen lisäksi mitä kulloinkin voimassaolevassa yhdistyslaissa säädetään, on hallituksella oikeus erottaa sellainen yhdistyksen jäsen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai yhdistyksen kokouksen tai hallituksen tekemiä päätöksiä vastaan, laiminlyö jäsenmaksun tai käyttäytyy epäurheilijamaisesti. 

 

Hallitus voi lisäksi erottaa sellaisen yhdistyksen jäsenen, joka rikkoo niitä Lajiliiton tai Muun järjestön sääntöjä tai määräyksiä, joihin yhdistys tai jäsen henkilökohtaisesti on sitoutunut.

 

4. Jäsenmaksu

 

Kaikilta jäsenluokilta (aikuiset, nuoret, opiskelijat, eläkeläiset ja kannatusjäsen) perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

Kunniajäseniksi hyväksytyiltä ei peritä jäsenmaksua.

 

Jäsenmaksusta vapautetaan jäsen, joka on maksanut yhdistyksen jäsenmaksun kahdenkymmenen (20) vuoden ajan.

 

Kaikilla jäsenmaksunsa maksaneilla tai siitä vapautetuilla on yhdistyksen kokouksessa ääni- ja puheoikeus.

 

5. Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 1 varajäsen. Herakleen ylin päättävä elin on vuosikokous, joka valitsee puheenjohtaja kahden vuoden välein, sekä kuusi jäsentä, joista 3 vaihtuu vuosittain. Hallitus kokoontuu tarvittaessa kerran kuukaudessa.

 

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. 

 

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 

7. Tilikausi

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Seuran tilikausi alkaa 1.1. ja loppuu 31.12.

 

8. Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Säännölliset kokoukset ovat kevät-ja syyskokous. Vuosikokous pidetään epävirallisesti pikkujoulujen yhteydessä.

 

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 

10. Vuosikokous

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

12. Yhdistyslaki

 

Muutoin noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa yhdistyslakia.

Kulloinkin voimassaolevan yhdistyslain löydät osoitteesta:

https://www.finlex.fi/fi/laki/